TILLBAKA

Rapport 12 juni 2019 - Vad händer i skogen?

Nu växer det så det knakar i hela koloniområdet, även i föreningens skog. För två år sedan gallrade vi skogen och det uppstod flera kala ytor. Förra året rensade vi hårt för att hålla slyet nere.

I våras var det dags att plantera nytt på kalytorna. Det blev ett 30-tal träd och buskar: vildaplar, jolster, fågelbär och stenrosor. Dessutom sker det en självplantering av växter som sprider sig från koloniområdet och in på skogsmarken, vilket i de flesta fall är ok. Det handlar om ett 80-tal olika arter av vilda och odlade växter som spridit sig i skogen så variationen är stor. Tanken är att vi ska hålla detta i trim så att vi får en fin övergång mellan koloniföreningens skog och vår granne naturreservatet.

Vad händer i sommar?

1.     En gång i månaden under hela sommaren tar vi bort sly på de ställen där det behövs. Framför allt tar vi bort skott från asp, björk och hägg. Skogen ska inte likna en park och därför klipper vi i allmänhet inte gräset. Träd tar vi endast ner om de utgör en uppenbar risk.

2.     De nyplanterade träden och buskarna kräver bevattning så länge naturen inte själv ordnar detta. Flera kolonister hjälper oss med detta under sommarperioden enligt ett särskilt schema.

Har du frågor/synpunkter kontaktar du oss:

Juni 2019

Skogsmullarna Lisbeth (072-739 6998), Gabriella (076-109 9424) och Ulf (070-573 0134).

 

 

Se här: Kändisreportaget från tidningen Koloniträdgården i maj 2019

 

Vi fortsatte med Jolster och Stenros 25/4

Nu 17/4 har vi inte satt vår sista potatis men dock ett antal Vildaplar

Meddelande 5 april 2019

SKOGS-NYTT

         Nu börjar vi plantera

 

Träd och buskar har köpts in, likaså planteringsjord och gödsel. Vi har skaffat vildapel, fågelbär, jolster och rosor.

De kommer att planteras på den avverkade skogsmarken bakom Morotsvägen 1-19.

Arbetet utförs av slyrensningsgruppen 17 april – 2 maj.

·       Planteringsgropar ska grävas

·       Plantering sker av träd och buskar.

·       Bevattningen av träden/buskarna avses under denna sommar ske som en ”stafett” mellan vidtalade kolonister.

·       Vidare kommer vi att kratta i ordning resterna av rishögen vid övre infarten.

·       Ett antal fågelholkar kommer att sättas upp i skogen.

·       Snart ställs sofforna fram i vårt fina arboretum!

Gabriella, Lisbeth och Ulf

Skogsgruppen

 

 

Slyrensningsgruppen ger minsann aldrig upp - se bara här aktiviteten 22 augusti 2018

Här är filmen vi tog med drönaren i höstas innan skogen gallrades

 

Vi förbereder inför den stora invigningen
av 
ASPVIKS ARBORETUM

 

Läget 2018-01-25. Naturskog är nu färdiga med gallringen och vi har godkänt deras hittillsvarande arbete. Närmast återstår:

 

·       Bortforsling av upplagt timmer och ris sker av Naturskog       (sker inom kort).

·       Städning av parkeringsplatsen så att den åter kan öppnas.

·       Omhändertagande av kvarvarande ris i aspdungen (inom kort).

·       Omhändertagande av kvarvarande ris i skogen                         (sker under våren).

·       Förslag till budget för skogsskötselåtgärder för 2018.

·       Ta fram en redogörelse för skogsaktiviteter som bilaga till årsmöteshandlingarna.

·       Ta fram en skötselplan som beskriver hur olika partier av skogen ska utvecklas bl a utifrån lokala markförutsättningar (påbörjas under sommaren).

·       Slyrensning av årsskott (under hösten).

·       Obs, att ingenting får läggas upp i skogen, varken kompost eller ris!

Gabriella, Lisbeth och Ulf

Bortforsling av timmer och ris från skogen kommer att ske så snart markförhållandena tillåter men senast 22 januari. Övre parkeringen kommer därefter att användas för timmerupplägg under några veckor.

Tänk på att inte lägga upp någonting i skogen, varken ris eller kompost (utom i föreningens skogskompost).

Gabriella, Lisbeth och Ulf

Närmast återstår omhändertagande av timmer och ris.

Projektledarna är nöjda. Från vänster: Ulf, Ninna (från Naturskog), Gabriella och Lisbeth.

Lisbeth har nyligen knutits till projektet för att bl a biträda med framtagning av skötselplan.

 

Rapport från 2 december - det börjar ta form

 

Starka scener från avverkningen 29 november

27 november - Avverkningen har börjat

 

***************************************

Övre parkeringen stängs 20 november och en månad framåt!

 
Skogsgallringen planeras att ske i slutet av november och i början av december.
Vi kommer att lägga ris vid platsen för de övre soptunnorna och timmer på den övre parkeringen. 
 
För att parkeringen ska vara bilfri stänger vi den redan 20 november. Den beräknas vara stängd ca en månad. Parkering av bilar kan under denna tid ske på gräsmattan intill parkeringen eller på nedre parkeringen. Vi svarar för eventuell plogning av infartsvägen fram till aktuell parkering under denna tid.
 
Gabriella och Ulf 

 

Måndag 9 oktober kommer det att röjas för en körväg i skogen bakom tomterna där skogsmaskinen sedan ska ta sig fram. På bilden ses Ninna från Naturskog, Gabriella och Lisbeth från föreningen medan Ulf tog fotot.

Skogsprojektet avancerar (läget 2017-09-17)

På årsmötet i april 2017 beslöts att föreningen ska vidta skogsvårdande åtgärder med start hösten 2017. I korthet innebär det att nästan alla träd tas bort 15-20 m bakom stugorna längs Morotsvägen. Ek, hassel, en del tallar och buskvegetation blir kvar. En ny lundskog av ek och andra ädellövträd, hassel och även tall m m kommer därefter att skapas.

Föreningens skogsgräns mot kommunen och naturreservatet har nu markerats i terrängen och en rågata tagits upp. Städning har skett i skogen närmast bakom stugorna så att skogsmaskiner ska kunna arbeta. En traktorväg kommer inom kort att röjas för skogsmaskinerna. Träd som står nära tomtgräns kommer att tas ner manuellt.

Samtidigt kommer ett 10-tal träd inne i området att tas ner. Det gäller 5 aspar i aspdungen, 2-3 aspar vid övre toa samt sälgen vid nedre parkeringen vilka alla är sjuka. Vidare tar vi ner en björk som skymmer en ek vid övre infarten samt en björk vid vintertoa som står för nära byggnaden.

Nedtagning av träd planeras att ske i november eller december. Timmer kommer tillfälligt att läggas på gräsmattan intill övre parkeringen och ris vid platsen för övre soptunnorna.

Arbetet beräknas vara helt klart i mars/april. Därefter återstår slyrensning och nyplantering under kommande år. Vi kommer att ta fram en särskild skötselplan för detta.

Kommunen kommer att ta ner granar mellan föreningens mark och ridstigen. Vi strävar efter att samordna vårt och kommunens arbete.

Frågor/synpunkter besvaras av Gabriella Stiernspetz (Morotsvägen 15, 076-109 9424) och Ulf Björkdahl (Morotsvägen 41, 070-573 0134).

 

Läget i skogsprojektet 2017-07-07

Vi har nu haft ett antal möten med kommunen, skogsstyrelsen och Naturskog om hur avverkning och gallring av föreningens skog bör göras. Och fler möten blir det. Planen är i stort sett följande:

Koloniområdets gräns till kommunens nybildade naturreservat har snitslats provisoriskt och kommer inom kort att ges en mer permanent markering.

Avverkning: Samtliga stugnära granbestånd tas ner (tre områden). Gallring: Övriga stugnära träd (upp till ca 15 m bakom stugorna) tas ner med endast några undantag. Ekarna behålls och synliggörs. Några få andra värdefulla träd bevaras. Buskage behålls.

Avverkning och gallring sker i vinter, ev redan före årsskiftet. Därefter återstår slyrensning och nyplantering vilket genomförs kommande år.

Avverkningen och gallringen utförs ända fram till tomtgräns. För att maskiner ska komma fram och inte heller skadas måste allt bråte i skogen bakom tomterna tas bort. Städningen är också en förutsättning för att vi ska kunna skapa en ny fin naturskog. Varje skogsnära kolonist uppmanas att ta bort allt bråte bakom stugan. Viktigt är att även ta bort fågelholkar och spikar i träden som annars kan skada maskinerna. Endast rishögar får finnas kvar.

Städningen bör vara klar till 1 september.

Observera, att inget får återläggas i skogen efter avverkningen/gallringen. Meningen är att vi genom nyplantering och andra naturanpassade åtgärder ska få en fin natur och skräpfri miljö. Strävan är att återskapa något av den odlingsmark som funnits här tidigare.

Kommunen kommer sannolikt att ta ner sina granar mellan föreningens mark och ridstigen i skogen. Vi strävar efter att samordna vårt och kommunens arbeten. Mer info kommer.

Gabriella och Ulf

Gabriella och Katrine Andersson från Skogsstyrelsen. Vid mötet diskuterades ev EU-bidrag med hänsyn till naturvärden och fornlämningar inom vårt område.

 

Skogsgeneralerna Ulf och Gabriella till vänster med Christina Lindahl och Maria Elfström från kommunen till höger. Vid mötet diskuterades skogsåtgärder i anslutning till gränsen mellan föreningen och naturreservatet.

 

Maria "stämplar" träd på kommunens mark som ska tas ner i samband med att vi gallrar vår skog.

 

Ninna Hamilton från Naturskog har besökt vår skog många gånger. Hon kommer att såväl planera som leda arbetet.